Cán bộ có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công tác khi nào?

Việc tạm đình chỉ công tác cán bộ có chức vụ, quyền hạn được qui định tại Nghị định 59 năm 2019 của Chính phủ (qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng).

Cụ thể, Điều 43 của Nghị định này nêu rõ, việc quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí nếu vẫn tiếp tục làm việc.

Ngoài ra, có thể tạm đình chỉ công tác nếu có căn cứ về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có văn bản yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.

- Qua xác minh, làm rõ nội dung theo đơn tố cáo phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng.

- Qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng.

- Qua công tác quản , chỉ đạo, điều hành phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, quản , sử dụng tài chính công, tài sản công.

Người có chức vụ, quyền hạn được coi là có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người đó có một trong các hành vi sau đây:

- Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đầy đủ, sai sự thật.

- Cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng.

- Tự ý tháo gỡ niêm phong tài liệu, tiêu hủy thông tin, tài liệu, chứng cứ; tẩu tán tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác hoặc dùng hình thức khác để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc xác minh, làm rõ.

Hoàng Huy

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo qui định của pháp luật.